مقایسه محصولات


واحد
کیلوگرم
قیمت بر اساس هر کیلوگرم
6800 تومان
حداقل خرید محصول
2000 کیلوگرم معادل 2 تن